کتاب ترجمه و تخلیص دنفورثکتاب ترجمه و تخلیص دنفورث

کتاب ترجمه و تخلیص دنفورث

کتاب ترجمه و تخلیص دنفورث که کتاب مرجع دانشجویان

پزشــکی بوده و در بسیاری از کشــورها از جمله اســترالیا

و کانادا، برای گـروه پزشـکی کتاب برتر در زمینه زنان است.

کتاب درسال 1384 با کمک انتشارات ارجمند به چاپ رسید.

سوالات جمع آوری شده امتحانات ارتقاء و بورد تخصصی زنانسوالات جمع آوری شده امتحانات ارتقاء و بورد تخصصی زنان

سوالات امتحانات ارتقاء و بورد تخصصی زنان

با پاسخ تشـریحی از چهارکتاب مرجع زنان درایران، که به چاپ

مجدد هم رسیده است. این کتاب برای کلیه رزیدنت های زنان

کشور کتاب معروف ونام آشنایی محسوب می شود.

کتاب درسال 1385 باکمک انتشارات تیمورزاده به چاپ رسید.

تالیف فصل 6 کتاب Metforminتالیف فصل 6 کتاب Metformin

تالیف فصل 6 کتاب Metformin

کتاب متفورمین قصد دارد مفاهـیم و روندهـای جدید مربوط

به بسیاری از ویژگیهای درمانی متفورمـین را برملا کند. بعد از

گذشـت بیش از 60 سال بازگـشت چشمگیر متفورمین اکنون

می تواند به عنوان یک داروی جهانی در نظر گـرفته شود.

این کتاب برای اولـین بار در سال 2020 توسط IntechOpen

به چاپ رسیده است.

تالیف فصل 27 کتاب آندومتریوزیستالیف فصل 27 کتاب آندومتریوزیس

تالیف فصل 27 کتاب آندومتریوزیس

این کتاب بینشی از روندهای نوظهور در بیماری زایی ، تشخیص و

مدیـریت آندومتـریوز را ارائه می دهد. از ویژگـی های اصلی این

کتاب می توان به بررسی اجمالی اندومتریوز اشاره کرد.

این کتاب توسط koel chaudhury و baidyanath chakravarty

برای اولین بار در سال 2012 توسط intech به چاپ رسیده است.

کتاب بیماری های زنان برک و نواککتاب بیماری های زنان برک و نواک

ترجمه فصولی از کتاب بیماری های زنان برک و نواک

این کتاب به عنوان یکی از مهم ترین کتاب های مفهومی در زمینه

بیمـاری های زنان می باشد که هدف اصـلی آن ایجاد خلاصه ای

مفید و مفهومی قابل استفاده توسط متـخصصین زنان می باشد.

کتاب در سـال 1391 توسط نشر آرتین طب به چاپ رسیده است.

نکات بالینی درلاپاروسکوپی زناننکات بالینی درلاپاروسکوپی زنان

نکات بالینی در لاپاروسکوپی زنان

کتاب حاوی دسـتورالعمل بالینی کامل ازابتدا تا انتها جهت استفاده

متخصصین زنان برای انجام یک عمل جراحی لاپاروسـکوپی منطبق

با اصـول علـمی و بالینی تالیف شـده است. تجـارب بالـینی مفیـد

فراوانی دربخشهای مختلف کتاب گنجانده شده است که حاصل کار

چندین ساله خانم دکتر الهام پورمطرود می باشد.

کتاب در سال 1389 توسط نشرعلوم پزشکی (بشری) به چاپ رسید.

تالیف فصل 3 کتابDebatable Topics in PCOS Patientsتالیف فصل 3 کتابDebatable Topics in PCOS Patients

Debatable Topics in PCOS Patients

تألیف فصل 3 کتاب

این کتاب طیف گسـترده ای از آخرین مسـائل تحـقیقاتی در مورد

سندرم تخمدان پلی کیسـتیک (PCOS) را بررسی می کند. مباحث

مورد بحث شامـل تشـخيص و مديـريت PCOS ، در عمق بيشـتر

پاتوفيزيولوژی سندرم و اساس ژنتيكی و اپيژنزی آن است.

کتاب در سال 2018 توسط IntechOpen به چاپ رسیده است.

شرکت در کنگره ها

1) پانزدهمین کنگره سراسری باروری وناباروی ایران. عنوان :ART دربیماران با ناهنجاری مولرین. 87/11/30-87/12/02

2) چهاردهمین سمینار تازه های باروری وناباروی (آندومتریوز). عنوان: ART دربیماران مبتلا به آندومتریوما. 22 و 87/8/23

3) پانزدهمین سمینار تازه های باروری وناباروری پژوهشگاه ابن سینا. عنوان: نقش لاپاروسکوپی درحفظ باروری.23 و 88/10/24

4) شانزدهمین کنگره سراسری باروری وناباروری ایران: نقش سونوگرافی داپلر درکنترل سیکل ICSI. اسفند88 (3-5March 2010)

5) کارگاه عملی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران(کد 11160): تخریب دیواره رحم با استفاده از Novasure .87/4/2

6) کنگره بین المللی رویان. ارائه پوستر: نقش آنتاگونیست GnRH درسیکل IUI. 23-25 Sep 2009

7) کنگره بین المللی ESHRE (انجمن باروری وجنین شناسی اروپا). 3-6 July2011 کنگره27 درسوئد.ارائه پوستر:نقش ویتامین Cدرمیومکتومی (در سایت اضافه شود اصلاحیه)

8) سخنرانی درسیزدهمین کنگره بین المللی زنان وزایمان 27تا30 آذر1391 تهران

9) ارائه دوسخنرانی با عناوین (یک تداخل جدید درکنترل خونریزی  میومکتومی شکمی) و (نقش تاموکسی فن درسیکلهای IUI) در سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان-تهران 23 تا27 دی ماه 1391.

10) سخنرانی در هیجدهمین کنگره بین المللی COGI در اتریش (وین) 24 تا 27 اکتبر 2013

11) سخنرانی درششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری تهران 18تا20 دی 1392

12) مدرس در کارگاه علمی کار با دستگاه NOVASURE در دانشگاه علوم پزشکی تهران تی ماه سال 1387

مقالات انتشار یافته

1) Study of positive and negative consequences of using 
GnRH antagonist in intrauterine insemination cycles. Int J Fertil Steril( IJFS)  Aug-Sep 2009.vol 3(2):55-61
Authors: shirin Ghazizadeh, Elham pourmatroud, Mamak Shariat, masomeh Masomi, Maryam Bagheri
Perifollicular and subendometrial blood flow and ICSI 

2) cycles.  IJRM. Summer 2010.vol 8(3):135-138
Authors: Elham Pourmatroud, Batool Hossein Rashidi, Maryam Rahmani

3) پیشگویی وزن پائین تولد بااستفاده از سطوح پایین GCT درمادر.مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران. نویسندگان: فاطمه داوری تنها،الهام پورمطرود،مهبدکاوه و…
سال 63 شماره 4،1384

4) Comparison of the clinical efficacy of two different caberguline regimens on prevention of ovarian  hyperstimulation syndrome(OHSS). Res. J. Obstet. Gynecol (2011).Vol 4(2):51-58
Authors: Mahvash Zargar, Roshan Nikbakht, Elham Pourmatroud, Kimia Ghasemi, Masoud Hemadi

5) Follicular dynamic and immunoreaction of vitrified     ovarian graft after host treatment with variable regimens of melatonin. Am J Of Reprod Immunol.( 2012), Vol 67 (5): 401-112.
Authors: Masoud Hemadi, Saeed Shokri, Elham Pourmatroud, Farideh Moramamezi, Ali Khodadai
Intravenous ascorbic acid (vitamin C) administration  

6) in myomectomy: a prospective, randomized, clinical trial.
Arch Gynecol Obstet (2012). Vol 285(1): 111-115
Authors: Elham Pourmatroud · Leila Hormozi ·
Masoud Hemadi · Roza Golshahi

7) Comparison of Intracytoplasmic Sperm Injection ( Outcomes between Oligozoospermic, Obstructive
Azoospermic and Non-Obstructive Azoospermic Patients. (IJFS). Apr-Jun 2012;  Vol 6(1): 13-18.
Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Elham Pourmatroud, Mohammad Ali Sadighi Gilani, Mahdi Rakebi,
Zahra Azimi Neko, Arezoo Arabipoor.

8) اثر آرامبخشی و عوارض دارویی کتوفول(کتامین و پروپوفول) در مقایسه با پروپوفول در بیماران تحت هیستروسکوپی تشخیصی. مجله انجمن آنستزیولوژی ومراقبتهای ویژه ایران.1391.سال34.شماره 77: 53-60. نویسندگان: کاوه به آئین،رضا آخوندزاده، شعله نسیون پور، الهام پورمطرود،سیدامین موسویان روشن ضمیر

9) A New Look To Tamoxifen: Co-administration with     Letrozole Intrauterine Insemination Cycles.
Arch Gynecol Obstet (2013 Feb).vol 287(2):383-387
Authors: Elham pourmatroud , Mahvash Zargar, Roshan Nikbakht, Farideh Moramazi

10) Comparison of Metformin and Simvastatin    administration in Women With Polycystic Ovary Syndrome Before Intra-Cytoplasmic Sperm Injection Cycle: A Prospective, Randomized, Clinical Trial Study
َ Iranian Red Crescent Medical Journal: 17(12), Dec 2015
Authors: Elham Pourmatroud; Razieh Mohammadjafari   Mandana Roozitalab

دکتر الهام پور مطرود | جراح و متخصص زنان و زایمان فوق تخصص نازایی، لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی
Call Now Button
دیجیتال مارکتینگ پیراطبطراحی سایت و سئو: اثری از دیجیتال مارکتینگ پزشکی پیراطب
التیام