سیر تکاملی جنین

سیر تکاملی جنین، سه ماه اول

سیر تکاملی جنین، سه ماه اول

طول مدت بارداری چهل هفته درنظر گرفته می شود. مبنای محاسبه طبق قرارداد بین المللی اولین روز آخرین پریود است؛ چون این روز در تمام بارداری ها معین است ولی درعوض نمی توان گفت که لقاح و تشکیل جنین دقیقاٌ چه زمانی اتفاق افتاده است. لذا وقتی صحبت ا…
سیر تکاملی جنین ، سه ماه دوم

سیر تکاملی جنین، سه ماه دوم

سه ماهه دوم (تری مستر دوم) در هفته سیزدهم تارهای صوتی جنین ایجاد می شود.صورت وی به انسان کامل شبیه تر شده و چشمها بهمدیگر نزدیکتر شده و گوشها در جای واقعی خود قرار می گیرند. در صورت نگاه از فاصله بسیار نزدیک جنسیت جنین را می توان معین…
سیر تکاملی جنین، سه ماه سوم

سیر تکاملی جنین، سه ماه سوم

هفته بیست و هشت: (معادل هفته 26 بعد از لقاح): معجزه کوچک تکامل یافته و پلکها و مژگان واضح با موهای رشد کرده بر روی سر دارد. پلک ها باز بوده و ساختمان چشمان کامل گردیده است. بدن وی فربه بوده با وزن حدود یک کیلوگرم و قابلیت دور زدن را یافته اس…